Stichting NSR (ANBI)

Over de stichting

Stichting NSR (Stichting Nederlandse Schuldhulproute) werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Zij is in december 2019 opgericht om het initiatief ‘Geldfit’ verder te kunnen concretiseren. Inmiddels is het initiatief Geldfit uitgegroeid tot de Nederlandse Schuldhulproute. Ook de stichting is meegegroeid en heeft in december 2020 haar naam gewijzigd in Stichting NSR. Stichting NSR is een drijvende kracht achter de Nederlandse Schuldhulproute. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene gegevens

Stichting Nederlandse Schuldhulproute
(tot 1 december 2020: Stichting Geldfit Nederland)
RSIN: 860744103
KVK-nummer: 76680592

Contactgegevens

Post- en bezoekadres:
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE  Zwolle

E-mail: info@geldfit.nl

Beloningsbeleid

De raad van toezicht is het ‘beleidsbepalende orgaan’ van de stichting. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed.

De algemeen directeur van de stichting werkt via een managementovereenkomst voor de stichting. De voorwaarden zijn marktconform en de vergoeding voor verrichte werkzaamheden blijft binnen de grenzen van de (overigens formeel niet van toepassing zijnde) ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren)’ zoals verwoord in de WNT-normering.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het geven van (online) informatie aan het publiek over het voorkomen en oplossen van financiële problemen, alsmede het samenwerken met en bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen overheid, bedrijfsleven en (private) partners op het gebied van schuldpreventie, vroegsignalering, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuur

Martin Suithoff – Algemeen directeur
Pauline van Brakel - Algemeen directeur

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Ron Steenkuijl - voorzitter
Peter Rijsdijk – secretaris

Manuel van der Hoek
Fred Dukel
Annette Veenstra

Beleid, financiën en verantwoording

Jaarlijks worden er een jaarplan en een begroting opgesteld die passen in het meerjarenbeleid van Stichting Nederlandse Schuldhulproute. De activiteiten van de stichting worden bekostigd door bijdragen van de deelnemende partijen en subsidies. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking tot de activiteiten.

Stichting Nederlandse Schuldhulproute onderschrijft de SBF-Code Goed Bestuur, waarbij de principes en aanbevelingen van hoofdstuk 4 van de code worden toegepast.