ANBI-informatie NSR innovatiefonds

Algemene gegevens

Stichting NSR Innovatiefonds
RSIN: 863513669
KVK-nummer: 85113123

Contactgegevens

Stichting NSR Innovatiefonds
T.a.v. Martin Suithoff (bestuurder/algemeen directeur)
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

E-mail: info@nsrinnovatiefonds.nl 
Telefoonnummer: 085 - 1060519
Website: www.nsrinnovatiefonds.nl

Visie

De Stichting streeft naar een financieel gezond Nederland. Dit doen we door het concept van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) actueel te houden.

Geldzorgen hebben grote impact op meerdere aspecten van het leven van een persoon. Denk aan hun welzijn, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. We verbeteren de kwaliteit van leven door vroegtijdig financiële problemen te voorkomen of op te lossen. Zo dragen we bij aan het algehele welzijn van mensen in Nederland.

Missie

De missie van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan het voorkomen en verminderen van geldstress. Dit doen we door ANBI's te ondersteunen die actief zijn in de schuldhulpverlening en betrokken zijn bij het concept van de Nederlandse Schuldhulproute.

Stichtingsdoelstelling

Voor het nastreven van de missie en visie heeft de Stichting de volgende stichtingsdoelstelling geformuleerd:

 • Het financieel of op andere wijze ondersteuenen van
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
 • die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening in de meest ruime zin, waaronder mede wordt verstaan het voorkomen van financiële zorgen, in het bijzonder innovatieve schuldhulpprojecten en schuldhulpprogramma's.

Rond de focus betekent dit het (met name) financieel ondersteunen (faciliteren of continuïteit) van Stichting NSR alsook ANBI's die betrokken zijn bij de Nederlandse Schuldhulproute als concept, in relatie tot 'juiste hulp'*, waarbij er ook sprake kan zijn van publiek private samenwerkingen. De doelstelling en de waarden van de Stichting zijn daarbij leidend.

Concreet betekent dit:

 • Het financieel faciliteren en het financieel kunnen borgen van continuïteit van innovatieve schuldhulpprojecten en -programma's;
 • Jaarlijkse inkomsten van de stichting circa €100.000 tot €350.000 (van fondsen en bedrijven);
 • Een ondersteuningsbeleid dat gericht is op doelgroepbenadering, optimalisatie en/of verbreding van bestaande schuldhulpinitiatieven (Nederlandse Schuldhulproute) met synergie voor plaatselijke gemeenten.

De missie, visie en doelstellingen van de Stichting kunnen als volgt samengevat worden:

"Het faciliteren van continuïteit en innovatie van de Nederlandse Schuldhulproute alsook van initiatieven op de Nederlandse Schuldhulproute en Stichting NSR." 

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

Artikel 1:

1. De stichting heeft ten doel:

A. Het financieel of op andere wijze ondersteunen van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) die werkzaam zijn op het gebied van de schuldhulpverlening in de meest ruime zin, waaronder mede wordt verstaan het voorkomen van financiële zorgen, in het bijzonder innovatieve schuldhulpprojecten en schuldhulpprogramma's.

B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle middelen, voor zover niet in strijd met de wet, deze statuten en de goede zeden.

3. De stichting kent een beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden, de beoogde resultaten, de werving van gelden en fondsen, het vermogensbeheer en de besteding daarvan. Dit beleidsplan kan een meerderjarig programma bevatten doch dient voortdurend te worden geactualiseerd.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

Het is toegestaan om verkregen vermogen uit een nalatenschap of door schenking in stand te houden indien de erflater of schenker dit heeft bepaald.

De stichting mag, ter financiering van haar doelstelling, commerciële activiteiten ontplooien, mits de inkomsten (zijnde het saldo van de baten en lasten) daarvan in overeenstemming met het bestedingscriterium binnen een redelijke termijn (nagenoeg) geheel ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.

De Stichting ‘vertaalt’ de hierboven vermelde doelstelling naar de volgende praktische ‘one liner’:

“Het faciliteren van continuïteit en innovatie van initiatieven op de Nederlandse Schuldhulproute en Stichting NSR."

Kernwaarden

Naast een visie, missie en doelstellingen heeft de Stichting ook een aantal kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden zijn leidend in de keuzes die de Stichting maakt als het gaat om haar ondersteuningsbeleid. De kernwaarden van het NSR Innovatiefonds zijn:

 • Impact first
  We maken Nederland financieel gezond!
 • Ontsnippering
  We zetten in op ontsnippering van het huidige hulpaanbod, zodat de hulp overzichtelijk en toegankelijk wordt voor iedereen.
 • Gelijke kansen
  We zetten ons in voor iedereen met ongelijke kansen en willen dat zij mee kunnen doen in onze maatschappij. De Stichting streeft naar hulp die het meest passend is voor diegene die hulp nodig heeft, ongeacht voortrajecten of achtergronden (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, et cetera).
 • Betrokken en aanvullend
  We zijn betrokken bij iedereen die hulp nodig heeft op het gebied van geldzorgen en schulden. We zetten ons zo breed mogelijk in om deze doelgroep te bedienen, maar willen aanvullend zijn op bestaande interventies. Dit doen we door de schuldhulpketen te inspireren met het inzetten van bewezen effectieve interventies.

Ondersteuningsbeleid

Het ondersteuningsbeleid van de Stichting richt zich op schulhulp-/preventieprojecten en schuldhulp-/preventieprogramma's van organisaties die kwalificeren als ANBI. Daarnaast kent het ondersteuningsbeleid drie speerpunten:

 1. Het versterken van de bereikbaarheid van de juiste hulp;
 2. Het verbeteren van het aanbod van juiste hulp;
 3. Het verstevigen van de implementatie van de juiste hulp.

De schuldhulp-/preventieprogramma's en de schuldhulp-/preventieprojecten voldoen allemaal bovenstaande principes.

Raad van Toezicht

Hendrikus Hermanus Josephus Duteweert (voorzitter)
Datum in functie: 23-02-2023

Immanuel Johannes Ramon van der Hoek
Datum in functie: 23-02-2023

Peter Rijsdijk
Datum in functie: 23-02-2023

Bestuur

Martin Suithoff (bestuurder/algemeen directeur)
Datum in functie: 15-09-2022

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed.

Beleid, financiën en verantwoording

Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in de doelstellingen van Stichting NSR Innovatiefonds. De activiteiten van de stichting worden met name bekostigd door donaties. Na afloop van het boekjaar wordt met een jaarverslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten. 

Het eerste boekjaar van Stichting NSR Innovatiefonds loopt tot en met 31-12-2023. Binnen 6 maanden na deze datum plaatsen we op deze pagina het relevante jaarverslag.

Publicaties

Werknemers

Op dit moment (januari 2022) zijn er geen werknemers in dienst van de Stichting. Het is ook niet de bedoeling dat dit op termijn verandert.

Principes waaraan schuldhulpprojecten en -programma's moeten voldoen

De schuldhulpprojecten en schuldhulpprogramma's (ook te noemen 'hulpinitiatieven' of 'interventies') die door de Stichting worden ondersteund moeten voldoen aan de volgende vijf principes. De projecten:

 1. Zijn neutraal ten aanzien van politieke voorkeur, afkomst en religie;
 2. Vragen geen vergoeding (geld/tegenprestatie) van (potentiële) leden van de doelgroep;
 3. Zorgen voor openheid wat betreft missie, impact, zorgvuldigheid en inzet/besteding van middelen;
 4. Zetten de kwetsbare doelgroep centraal;
 5. Zien de kracht van het collectief.

1. De schuldhulpprojecten en -programma's zijn neutraal

Principe: Hulp wordt geboden ongeacht politieke voorkeur, afkomst en/of religie van hulpvrager.

Hierbij wordt verwezen naar een fundamenteel beginsel van de Nederlandse rechtsorde, namelijk dat 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan' (Artikel 1 uit de Grondwet). De Stichting onderschrijft dit beginsel van harte en wil dat toegepast zien bij de aangeboden hulp.

2. Geen vergoeding van de hulpvrager (direct noch indirect)

Principe: Er wordt geen vergoeding gevraagd van de hulpvrager voor het gebruik van de hulpinterventies, direct noch indirect. Het gaat hierbij niet alleen om een vergoeding in geld, maar om elke andere tegenprestatie die van hulpvrager gevraagd wordt die kan worden gezien als tegenprestatie voor de inzet van de hulpinterventie. De interventie streeft naar de best passende hulp voor de hulpvrager zonder een vergoeding te vragen aan hulpvrager. Hierbij maakt de interventie geen onderscheid binnen de hulpvragerdoelgroep.

Dit principe geldt zowel voor particuliere hulpvragers en hulpvragers vanuit een zakelijke achtergrond. Bij zakelijke hulpvragers wordt er onderscheid gemaakt tussen eerstelijnshulp en tweedelijnshulp:

 • Eerstelijnshulp is hulp die de Stichting zelf verleend;
 • Tweedelijnshulp is (gespecialiseerde) hulp waar vanuit de Stichting naar door kan worden verwezen.

De eerstelijnshulp is gratis voor de deelnemer en er wordt niet naar winst gestreeft (non-profit). In geval van tweedelijns doorverwijzing naar gespecialiseerde commerciële partijen waar kosten aan verbonden zijn, wordt dit altijd expliciet gecommuniceerd naar de deelnemers (o.a. accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, juristen, financieringsmaatschappijen, et cetera). Het betreffende hulpinitiatief biedt onafhankelijke analyse en advies (eerstelijnshulp). Er bestaan derhalve géén financiële banden tussen het hulpinitiatief en tweedelijnsorganisaties waarnaar (eventueel) verwezen wordt.

3. Openheid, transparantie en rekenschap

De hulpinitiatieven zijn open en transparant wat betreft missie, impact, zorgvuldigheid en de Stichting is open en transparant wat betreft de inzet en besteding van middelen.

De hulpinterventie geeft aan:

 • Wat haar specifieke missie is;
 • Wat de impact van haar activiteiten is (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen output, outcome en impact);
 • Hoe vorm wordt gegeven aan zorgvuldigheid (privacy en AVG in het algemeen, hoe wordt omgegaan met hulpvragers en hun privégegevens en het gedrag en kunde van de medewerkers rondom privacy en AVG);
 • Hoe het (bedrijfs-)economische model eruitziet. Dit model mag niet conflicteren met de principes van de Stichting.

De hulpinterventie is bereid om (op termijn) mee te werken aan accreditatie. Het doel van een accreditatie is het bewaken van de kwaliteit van de interventie. Daarnaast sluiten de doelstelling, de organisatie en de resultaten aan bij de belangen van de hulpvragerdoelgroep.

Daarnaast is de interventie bereid om (op termijn) mee te werken aan een impactmeting. Hiermee meten we of de inzet van een hulpinterventie werkt. De impactmeting richt zicht op het vermeende/beoogde effect (langer doorwerkend gevolg van een bepaalde actie), wat men wil bereiken en per wanneer deze verandering gerealiseerd is.

4. Kwetsbare doelgroep staat centraal

Principe: Het mentale welzijn van de personen in de hulpvragerdoelgroep staat centraal.

De hulpinterventie geeft aan hoe zij het mentale welzijn van de betrokken hulpvragers zowel als vertrek- als referentiepunt in haar benadering heeft gepositioneerd. Dit gaat over de benaderwijze richting de hulpvrager, structurering van de hulpinterventies en het structureren van feedback (inclusief het omgaan met klachten).

In de kern komt dit principe erop neer dat niet het efficiency-denken (met haar kenmerkende functionele decompositie) voorop staat, maar dat doelgroep-denken met procesgericht werken in netwerken als uitgangspunt wordt genomen.

De hulpinterventie erkent de zogenoemde 'fastlane' en 'slowlane' en zet zich in om maatwerk toe te passen binnen elke situatie. Hierdoor komt de menselijke maat centraal te staan. In de fastlane worden, zoveel mogelijk gedigitaliseerd, de niet-complexe, enkelvoudige vragen en verzoeken opgepakt.

Naast deze fastlane is er separaat een slowlane, waarin de meervoudige vragen en verzoeken opgepakt. De situatie van de betreffende burger is uniek en vereist maatwerk. Attentiepunt hierbij kan zijn hoe en wanneer duidelijk wordt of 'iets' een bijzondere situatie is die maatwerk vereist. Uitgangspunt is dat diegene die contact zoekt dat (impliciet) zelf aangeeft; de 'mens' staat centraal.

5. De kracht van het collectief

Principe: de hulpinterventie werkt mee aan de onderlinge synergie binnen de Nederlandse Schuldhulproute en de schuldhulpverlening in het algemeen.

De hulpinterventie is bewust dat ze meewerken aan een groter geheel. Ze stelt zich samenwerkend en niet solitair of als 'freerider' op. De kracht achter succes is 'de kracht van samen'.

De hulpinterventie is aanvullend op de plaatselijke/gemeentelijke hulpinterventies. Hierbij is het belangrijk dat er wordt gekeken naar de bestaande hulp binnen de gemeente (of regio) en in welke mate de hulpinterventie hier aanvullend/vernieuwend op is.