ANBI-informatie

Algemene gegevens

Stichting Nederlandse Schuldhulproute
(tot 1 december 2020: Stichting Geldfit Nederland)
RSIN: 860744103
KVK-nummer: 76680592

Contactgegevens

Dokter Stolteweg 21 
8025 AV  Zwolle 
E-mail: info@geldfit.nl 

Beloningsbeleid

De raad van toezicht is het ‘beleidsbepalende orgaan’ van de stichting. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed.

De algemeen directeur van de stichting werkt via een managementovereenkomst voor de stichting. De voorwaarden zijn marktconform en de vergoeding voor verrichte werkzaamheden blijft binnen de grenzen van de (overigens formeel niet van toepassing zijnde) ‘bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren)’ zoals verwoord in de WNT-normering. 

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het geven van (online)informatie aan het publiek over het voorkomen en oplossen van financiële problemen, alsmede het samenwerken met en bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen overheid, bedrijfsleven en (private) partners op het gebied van schuldpreventie, vroeg signalering, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

Bestuur

Martin Suithoff – Algemeen directeur

Raad van toezicht

Peter Rijsdijk – Secretaris en lid van de raad van toezicht
Ditte Hak – Vicevoorzitter en lid van de raad van toezicht
Hennie Duteweert – Voorzitter raad van toezicht
Manuel van der Hoek (per 15 december 2020) - Lid raad van toezicht

Stichting Nederlandse Schuldhulproute onderschrijft de SBF-Code Goed Bestuurwaarbij de principes en aanbevelingen van hoofdstuk 4 van de code worden toegepast 

Beleid, financiën en verantwoording

Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in het meerjarenbeleid van Stichting Nederlandse Schuldhulproute. De activiteiten van de stichting worden bekostigd door bijdragen van de deelnemende partijen en subsidies. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten.