Privacyverklaring

Versie 1.2 – laatste wijziging op 13 februari 2021

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG) van toepassing geworden in alle landen van de Europese Unie. Deze nieuwe regelgeving heeft onder andere als doel om je meer zeggenschap te geven over het gebruik van je persoonsgegevens. Jouw privacy vinden wij erg belangrijk en duidelijke informatie is daarvoor onmisbaar. Daarom hebben wij deze privacyverklaring geschreven om jou te informeren over onze privacybeleid.

Wie zijn wij? Wij zijn Stichting Nederlandse Schuldhulproute (kortweg: stichting NSR), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76680592. Stichting NSR is in dit kader de (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering op verschillende manieren persoonsgegevens. Wat zijn persoonsgegevens? Dat is alle informatie die wat vertelt over jou als persoon. Persoonsgegevens geven informatie over je identiteit.

Wij verwerken persoonsgegevens van je wanneer je een website van ons bezoekt, contact met ons opneemt, of bij ons solliciteert. Wij verstrekken op deze privacy website per situatie informatie over onze verwerking van persoonsgegevens. In het onderstaande overzicht kun je de voor jouw relevante privacy verklaringen lezen en downloaden als je dat wilt. In elke verklaring vind je ook informatie over de rechten die je als betrokkene hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. Tevens staan onze contactgegevens daarin, voor het geval je nog verdere vragen hebt.

Hieronder vind je onze privacy principes en wat je in ieder geval moet weten over wat wij met je gegevens doen per onderwerp.

Leeswijzer: bij verwijzing naar natuurlijke personen (mannen of vrouwen) gebruiken wij voor het leesgemak telkens de mannelijke vorm (hij/hem/zijn).

1. Bezoek websites

Gegevensverwerking bij gebruik websites

Wanneer je een website van stichting NSR bezoekt en gebruikt, kan stichting NSR persoonsgegevens van je verwerken. Stichting NSR is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze websites.

Stichting NSR verwerkt je persoonsgegevens als je deze via haar website actief opgeeft, zoals wanneer je je e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als je een online contactformulier invult. Stichting NSR houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als je per e-mail of telefoon contact opneemt.

Verder worden van iedereen die de website bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres; browser specificaties; en gegevens over je surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, aanvullende informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.

Doeleinden en rechtsgronden

Gebruik van de website
Stichting NSR verwerkt de gegevens van websitebezoekers hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de betreffende website kunnen gebruiken. Dit is dus om te zorgen dat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief; en contact kunnen opnemen via het contactformulier. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van stichting NSR bij het op passende wijze aanbieden van onze website en eventuele verdere communicatie met onze websitebezoekers.

Beveiliging, geschillen, wettelijke plichten
Stichting NSR verwerkt gegevens voor de beveiliging van de website en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat stichting NSR je gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang bij beveiliging; bestrijding van onrechtmatig gebruik; en handhaving van onze rechten. Voor zover wettelijke verplichtingen tot gegevensverwerking leiden, vormen die verplichtingen de rechtsgrond.

Ontvangers

Een door stichting NSR ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor stichting NSR ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat stichting NSR één of meer bedrijfsonderdelen overdraagt aan een derde partij of met een derde partij fuseert. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij je persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAvg).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabblad ‘zelf doen’. Daar kun je ook een klacht indienen.

Cookies

Wij maken gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om een site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren met als doel de website te verbeteren. Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid.

Contact

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: privacy@schuldhulproute.nl.

Algemene contactgegevens:

Stichting Nederlandse Schuldhulproute
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE  Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

2. Opnemen van contact

Gegevensverwerking bij het opnemen van contact

Wanneer je contact opneemt met stichting NSR worden er persoonsgegevens van je verwerkt. Stichtig NSR is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van persoonsgegevens bij het opnemen van contact.

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt om het contact met je af te handelen. Dit kan zijn om je vraag te beantwoorden of om een klacht van je af te handelen. Het komt ook voor dat stichting NSR contact met jou opneemt.  Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

Via telefoon
Als jij ons algemene nummer belt, word je doorverbonden met een medewerker van stichting NSR. Deze medewerker zal jouw bericht of telefoongesprek voor afhandeling doorgeleiden naar de geschikte persoon. Degene die de telefoon aanneemt kan meestal het nummer zien waar jij vandaan belt. Onze medewerker kan aantekeningen bijhouden van het gesprek. Deze aantekeningen worden vastgelegd met als doel om jouw bericht of telefoongesprek af te handelen en worden net zo lang bewaard zolang als dit nodig is voor dit doeleinde.

Via e-mail en online contactformulieren
Je kunt met ons contact opnemen via e-mail en online contactformulieren of buttons op onze websites. De websites van stichting NSR beschikken over een contactformulier of een contactlink. Je kunt contact opnemen door te klikken op de link ‘Contact’ bovenaan een site. Er verschijnt dan een contactformulier die jij kunt invullen en ons kunt toesturen. Met deze contactformulieren verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: voornaam, achternaam, e-mailadres en andere informatie die jij aan ons verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens die jij invult in het bericht die je naar ons stuurt). Deze gegevens zijn wij nodig om in ieder geval contact met jou te kunnen opnemen voor afhandeling van het contactverzoek.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Verspreid door deze privacyverklaring worden per specifieke situatie al verschillende doeleinden genoemd voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je de volledige opsomming van de verwerkingsdoeleinden.

 • Afhandelen van contacten, inclusief eventueel vervolgcontact
 • Beantwoording van vragen en verhoging van kwaliteit en efficiëntie daarvan (bij vragen die al eerder gesteld zijn);
 • Afhandeling van klachten, inclusief vervolgcontact (verzoeken om nadere informatie;
 • Het beantwoorden van de door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Het op jouw verzoek doorsturen van een hulpvraag naar een gemeente of andere instantie;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;

Afhandelen van eventuele geschillen. Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de AVG. Op welke grondslag stichting NSR jouw persoonsgegevens verwerkt, verschilt per geval. Het verwerken van je persoonsgegevens om het contact met je af te handelen kan worden gebaseerd worden op de uitvoering van een overeenkomst met je, en op het gerechtvaardigd belang van stichting NSR bij het afhandelen van contacten met betrokkenen in het kader van de goede bedrijfsvoering. De verwerking van aanmeldingen en het doorsturen van aanmeldingen berust op jouw toestemming. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven.

Ontvangers

Een door stichting NSR ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor stichting NSR ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website.

In de toekomst zou het kunnen voorkomen dat stichting NSR één of meer bedrijfsonderdelen overdraagt aan een derde partij of met een derde partij fuseert. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bewaartermijnen

Wij streven ernaar om je persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vindt je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabblad ‘zelf doen’. Daar kun je ook een klacht indienen.

Contact

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: privacy@schuldhulproute.nl.

Algemene contactgegevens:

Stichting Nederlandse Schuldhulproute
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE  Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

3. Sollicitatie

Gegevensverwerking bij sollicitaties

Wanneer jij reageert op een vacature via een website van stichting NSR, een externe vacaturewebsite of een open sollicitatie naar ons hebt verstuurd, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. In dit kopje kun je lezen op welke wijze wij omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Stichting NSR verwerkt jouw persoonsgegevens om te bepalen of je geschikt bent voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd of voor een functie die open kan komen. Jouw persoonsgegevens kunnen in het kader van jouw sollicitatie voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure (uitnodiging gesprek, kennismaking etc.);
 • Het uitvoeren van een social media onderzoek, wanneer dit onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure (dan informeren wij jou hierover in de vacaturetekst);
 • Het nagaan van referenties door contact op te nemen met referenten die jij zelf aan ons hebt verstrekt;
 • Het doorlopen van de arbeidsvoorwaarden fase (voor tijdelijke of vaste aanstelling) met jou.

Voor deze doeleinden zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de functie waarvoor jij hebt gesolliciteerd.

De hierboven genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond voor verwerkingen van je persoonsgegevens. Deze rechtsgronden zijn:

 • Gerechtvaardigd belang: wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan dit noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting NSR. Wij wegen zorgvuldig af welke persoonsgegevens hiervoor noodzakelijk zijn.
 • Wettelijke verplichting of uitvoeren van een overeenkomst: wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan dit noodzakelijk zijn voor het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld het kunnen sluiten van de (arbeids)overeenkomst.
 • Toestemming: wanneer wij jouw persoonsgegevens op basis van een door jou verleende toestemming verwerken, dan heb je het recht om deze zonder reden weer in te trekken. Wij kunnen bijvoorbeeld om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens langer te mogen bewaren voor mogelijke vacatures in de toekomst.

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten rechtstreeks of via formulieren via onze websites. Stichting NSR verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen zijn in ieder geval de contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties) en andere informatie in jouw curriculum vitae of andere documenten of informatie die jij aan ons verstrekt (zoals jouw pasfoto wanneer opgenomen in curriculum vitae).

Bewaartermijnen

Als jij solliciteert bij ons en daarmee jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens, zolang de sollicitatieprocedure loopt. Wanneer na beëindiging van de sollicitatieprocedure jouw sollicitatie niet heeft geleid tot een aanstelling bij ons, dan worden jouw persoonsgegevens in principe niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden.

Als jij toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer op te slaan voor mogelijke vacatures in de toekomst, stemmen wij met jou af hoe lang wij jouw persoonsgegevens mogen bewaren.

Bij een klacht of geschil over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang de behandeling van deze klachten en geschillen duurt. Wanneer een klacht of geschil is opgelost of is beëindigd, dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vindt je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij je persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabblad ‘zelf doen’. Daar kun je ook een klacht indienen.

Contact

Voor privacy gerelateerde vragen kun je contact opnemen met: privacy@schuldhulproute.nl.

Algemene contactgegevens:

Stichting Nederlandse Schuldhulproute
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE  Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.